Alkohol, tobak, doping och narkotika
I Sundbybergs Idrottsklubb verksamhet ska medlemmarna må bra och utvecklas såväl fysiskt
som psykiskt. Drogpolicyn ska tydliggöra våra riktlinjer och fungera som stöd i verksamheten. Den ska
också ge trygghet för föräldrar som har barn och ungdomar i vår verksamhet.

Alkohol

Enligt svensk lag är det en åldersgräns på 18 år att nyttja alkohol. Klubben tillåter inte att alkohol nyttjas när verksamhet för ungdomar under 18 år bedrivs. Om någon bryter mot denna regel ska

* Ledarsamtal med berörd ungdom och föräldrakontakt genomföras

* Styrelsesamtal/ledarsamtal med ledare och äldre utövare genomföras

Tobak
Enligt svensk lag är åldersgränsen för att köpa tobak 18 år. Vi tillåter inte att våra ungdomar
under 18 år använder tobak (röker eller snusar) när de deltar i vår verksamhet.
Som ledare är det viktigt att man tar sitt ansvar som förebild och hanterar sitt tobaksbruk
med omdöme. Det är klubbens mening att alla idrottsytor såväl inom- som utomhus ska vara
rökfria. Om någon bryter mot regeln ska
* Ledar/styrelsesamtal med berörd genomföras och föräldrakontakt tas för de under
18 år

Doping och narkotika
Allt bruk och hantering av dopning och narkotika är förbjudet enligt svensk lag. Vi tillåter inte
att medlemmar använder eller hanterar narkotika eller dopningspreparat. Upptäcker vi att
hanterat eller använt dopning eller narkotika ska
* Ledar/styrelsesamtal genomföras samt föräldrakontakt tas om medlemmen är under
18 år
* Kontakt tas med sociala myndigheter tas och eller polisanmälan göras
* Kontakt tas med berört SF eller RF för rådgivning
Ansvaret för att följa upp drogpolicyn är berörd ledare, berörd sektion samt klubbstyrelsen
Drogpolicyn gäller i klubbens lokaler och i verksamhet som klubben driver eller deltar i.
Klubbstyrelsen är ansvarig för att policyn kommuniceras till alla medlemmar men framför allt
till klubbens ledare som har ett speciellt ansvar gentemot sina aktiva.Nyheter via RSS
Levererat av MyClub