Sik banner ishockey myclub


Sundbybergs IK Hockeys - Vision och värdegrund


- Att låta alla vara med, flickor som pojkar oavsett etnicitet och bakgrund.

- Att hockeysektionen skall jobba för att integrera barn i Sundbyberg med annan nationell bakgrund och verka i alla stadsdelar för att synliggöra ishockeyn och att sporten skall upplevas välkomnande och positiv.

- Att alla ska kunna idrotta oavsett föräldrars ekonomiska situation.

- Att alla genom föreningens värderingar fostrar barn- och ungdomar/spelare till att bli bra människor/individer med bra och sunda värderingar.

- Att vara förebilder som förening inom Stockholmshockeyn gällande utveckling, utbildning, ledarskap samt föreningskunskap.


Sundbybergs IK - Sundbybergsmodellen - Vår Hemmaplan

Idrotten är en viktig del av livet för många barn och ungdomar. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening.

Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv.

Det betyder att verksamheten ska utgå ifrån barnets eget uttalade intresse och behov, där leken, glädjen och lusten att röra sig sätts i första rummet. En verksamhet som bör innehålla allsidig träning och som uppmuntrar deltagande i flera idrotter.

Vidare är tävling en naturlig del av både idrott och lek, och skall just vara det. Resultatet spelar mindre roll. Därför ska alla också få vara med på lika villkor. Successivt sker sedan en naturlig differentiering mellan olika idrottsliga ambitionsnivåer, men inom idrottsrörelsen ska det finnas plats för alla.

Många föreningar bedriver därför både bredd- och elitinriktad verksamhet. Oavsett inriktning är det föreningens skyldighet att tydligt redovisa sitt val till såväl barn, ungdomar som deras föräldrar.

Idrottsverksamhet från 5 år upp till 12 års ålder kallas barnidrott och verksamhet mellan 13-20 år kallas för ungdomsidrott. Gränsen mellan barnidrotten och ungdomsidrotten är dock inte statisk eftersom alla människor utvecklas olika.

Därför är det viktigt att ledarna och föräldrarna har kunskap om barn och ungdomars utveckling och den betydelse denna har både på och utanför idrottsarenan.


Sundbybergs IK Huvudförenings vision och värdegrund


- Vision - En modern förening som lockar och ser framåt

- Verksamhetsidé - Vi erbjuder idrott för alla med tyngdpunkt på barn och ungdomar så att individen kan utvecklas till att bli så bra som han/hon vill.

- Sundbybergs IK's värdegrund -Värdegrund är ett samlingsbegrepp för frågor om moral, etik, relationer, och demokrati.

Sundbybergs IK's värdegrund skall vara de värderingar som formar Sundbybergs IK's normer och handlingar.

- Alla får vara med - SIK välkomnar alla till att idrotta efter sina egna förutsättningar. Att alla får vara med är en framgångsfaktor: en bred bas ger en bättre spets.

- Gemenskap - SIK har en bra gemenskap och alla får uppleva kamratskap.

- Glädje - SIK präglas av en glädjefylld atmosfär där varje individ bidrar med en positiv inställning.

- Kommunikation - SIK har en öppen kommunikation både inom och utom föreningen, där alla medlemmar känner till verksamheten och vi tillsammans formar SIK.

- Utveckling - SIK har ett utvecklingsorienterat klimat där verksamheten ständigt förnyas och individer uppmanas och får hjälp med att ta ansvar för sin utveckling.


FN:s Barnkonvention

- Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras

- Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

- Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

- Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

- Varje barn har rätt till social trygghet.

- Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

- Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub