Sik banner ishockey myclub

Ny styrelse i ishockeysektionen

Publicerad 2024-06-01 17:23
20240601 bild nya styrelsen framfo r skridskoskolan
Vid årsmötet tisdag 28 maj valdes en ny ordförande och en delvis ny styrelse att leda ishockey sektionen. Läs mer om hur vi vill utveckla sektionen i denna nyhetsartikel.

Bästa medlem i SIK Ishockey. (English below)

Tisdag 28/5 beslutade årsmötet att styrelsen ska bestå av följande personer:

  • Oskar Billig, ordförande
  • Andreas Svensson, vice ordförande
  • Staffan Snis, kassör
  • Fredrik Nordstrand, sekreterare
  • Ulf Viknäs, Ledamot

Ordförande valdes av årsmötet, övriga roller tilldelades vid det konstituerande styrelsemöte som följde omedelbart efter årsmötet.

Vi har redan börjat arbetet med att planera för nästa säsong och för att skapa grunden till en bra organisation som kan ta Ishockeyn i SIK in i framtiden med en positiv anda. Målsättningarna är klara, att bli fler spelare, fler ledare och funktionärer genom att skapa mer gemenskap och samarbete mellan alla.

Öppenhet, transparens och ärlighet är grundläggande stöttepelare i vårt bygge.

Vi kommer inom kort att starta upp samarbetsgrupper för dig som är lagledare, tränare, materialare m.fl. Tanken är att man t.ex. ska ha en WhatsApp grupp med varje grupp för snabb kommunikation. Du som är förälder är tillsammans med den/de spelare du har med dig de absolut viktigaste personerna vi har.

Fler ska få ökat utrymme för mer inflytande och ansvar.

Allas idéer är alltid välkomna till denna styrelse. Vårt mål är du alltid ska känna att du är välkommen att bidra med tankar och idéer. De enda "förbud" vi står bakom är att säga "det har vi provat förr.." och "det går aldrig". Alla resultat vi strävar efter tillsammans ska alltid fokusera på barnens bästa. Och det är samma sak som att "det ska va skoj att spela hockey!"

Vi håller på med världens bästa och roligast idrott!

Låt oss tillsammans göra det absolut bästa av det i Sundbybergs IK Ishockey!

Du är alltid välkommen att ringa eller mejla mig eller någon annan i styrelsen.

Jag och styrelsen vill avsluta med att tacka den avgående styrelsen.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Sundbybergs IK Ishockey

gm Oskar Billig

073-682 43 43

ishockey@sundbybergsik.se

- - - IN ENGLISH - - -

Dear member of SIK Ice Hockey,

On Tuesday, 28/5, the annual meeting decided that the board should consist of the following people:


  • Oskar Billig, chairman
  • Andreas Svensson, vice chairman
  • Staffan Snis, treasurer
  • Fredrik Nordstrand, secretary
  • Ulf Viknäs, Member
The chairman was elected by the annual meeting, other roles were assigned at the constitutive board meeting that followed immediately after the annual meeting.We have already started planning for the next season and to create the foundation for a good organization that can take Ice Hockey in SIK into the future with a positive spirit. The goals are clear, to become more players, more leaders and officials by creating more fellowship and cooperation between everyone.

Openness, transparency and honesty are fundamental pillars in our construction.

We will soon start up collaboration groups for you who are team leaders, coaches, materialists etc. The idea is that you should have a WhatsApp group with each group for quick communication.
You who are a parent are together with the player(s) you bring the most important people we have.

More people should get increased space for more influence and responsibility.

Everyone's ideas are always welcome to this board. Our goal is you should always feel welcome to contribute with thoughts and ideas. The only "prohibitions" we stand behind are to say "we have tried that before …" and "it will never work". Every result we ever strive for together should always focus on the best of the children. And it's the same thing as "it should be fun to play hockey!"

We are dealing with the world's best and most fun sport!
Let's together make the absolute best of it in Sundbybergs IK Ice Hockey!

You are always welcome to call or email me or anyone else on the board.

The board and I would like to conclude by thanking the outgoing board.

With kind regards, The Board
Sundbybergs IK Ishockey

thru Oskar Billig

073-682 43 43

Oskar Billig
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub