Sik banner ishockey myclub

Kallelse årsmöte Sundbybergs IK Ishockeysektion 2024

Publicerad 2024-04-15 16:57

Medlemmar kallas till årsmötet för Sundbybergs IK Ishockeysektion 28 maj 18.30.

Lokal meddelas senare.

Motioner skall vara tillhanda till styrelsen senast 10 maj.

Skicka till mailto:ishockey@sundbybergsik.se

Handlingar till årsmötet publiceras senast 14 maj på vår hemsida.

Dagordning

§ 1. Årsmötets öppnande.

§ 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

§ 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst.

§ 4. Fastställande av dagordning.

§ 5. Utnämningar och uppmärksammande av ledare eller personer i sektionen

§ 6. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

§ 7. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet.

§ 8. Verksamhetsberättelse för 2023/24

§ 9. Godkännande av bokslut för 2023

§10. Verksamhetsplan för säsongen 2024/25

§11. Godkännande av budget för säsongen 2024/25

§12. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

§13. Förslag från styrelsen och inkomna motioner.

§14. Val av styrelse:

1.Val av hur många som skall ingå i styrelsen inklusive ordförande.

2.Val av styrelseledamöter för en tid av 1 respektive 2 år

§15. Val av valberedning samt sammankallande för denna på 1 år.

§16. Årsmötets avslutande

Sundbybergs Ishockeysektions styrelse

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub